بخش سیتوپاتولوژی

پاپ اسمیر به دو روش LBC) Liguid Base Cytology ) و روش معمولی انجام می شود .
نمونه با اسپکولوم یکبار مصرف و کاملا بهداشتی  دراتاق مخصوصی که به این عمل اختصاص داده شده است ، تحت نظر  پرسنل مجرب آزمایشگاه  که در این بخش فعالیت می کنند گرفته می شود.
سیتوپاتولوژی بر روی کلیه مایعات آسپیره شده در بخش سیتولوژی انجام می پذیرد .
در بخش پاتولوژی نمونه برداری و پاساژ کلیه نمونه های پاتولوژی قابل انجام است.