بخش هماتولوژی

در این بخش کلیه آزمایشات مربوط به خون شامل شمارش سلول های خونی ، پلاکت و تستهای تخصصی سیستم انعقاد خون توسط کارشناسان و دستگاه های پیشرفته انجام می شود .