بخش بیوشیمی

کلیه آزمایشات بیوشیمی روتین و اختصاصی طبق برنامه هفتگی آزمایشگاه در این بخش انجام می شود .

از کیتها و دستگاه های اتوآنالایزر در کمپانی Biosystem و همچنین دستگاه جدید Selectra Flexor XL که پیشرو در اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیایی می باشد در این بخش استفاده می شود .