به اطلاع آزمایشگاههای همکار و بیماران محترم میرساند تست EBW G&M به لیست آزمایشات این آزمایشگاه اضافه گردید و در روزهای جمغه به انجام میرسد.