• در این آزمایشگاه تست AMH (آنتی مولرین هورمون) به روش الکتروکمی لومینسانس و با دستگاه COBAS E411 انجام می شود .