• 2
 • 1
 • مژده

  جوابدهی اینترنتیبیماران ، پزشکان و همکاران محترم از این پس می توانند با استفاده از شماره قبض و رمز اینترنتی خود نتیجه آزمایشات را به صورت اینترنتی دریافت نمایند .

  خبر ویژه

  آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر عبدی نژاد در ادامه گسترش و بهره گیری از آخرین متد ها و تکنولوژی آزمایشگاهی هم اینک بخش آسیب شناسی شامل سیتولوژی ، پاتولوژی ، ایمونوهیستوشیمی خود را تحت نظر خانم دکتر جیناپهلوان پاتولوژیست دایر نموده است .

   آزمایشگاه های همکار  مشاوره بیماران  1مشاوره-بیماران  مشاوره سلامت  1جواب-دهی

  1231    e39be26f-7c6b-451b-9b77-58d3cbc7d00a
  arm_93_20091021_1899072561          100936579414
  images          n00510604-b 
       bimeh-khadamat-darmani_20110205_1929048566            arm_107_20091021_1695806267[/quarter ]

   

  DSC01435دکتر علی عبدی نژاد

  متخصص بیوشیمی بالینی از آمریکا و دارای بورد تخصصی Clinical Chemistry از آمریکا

  دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   DSC01406دکتر جینا پهلوان

  متخصص کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژی از دانشگاه تهران

  همچنین موسس و مسول فنی آزمایشگاه سیتوپاتولوژی توس مشهد